Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje obiegu pism i spraw

Ważne informacje

Od 28 lutego 2023 r. obowiązuje Zarządzenie nr 27 Rektora UJ w sprawie: zasad użytkowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum), który określa zasady postępowania z dokumentacją w systemie EZD.

W systemie EZD utworzono konta jednostek UJ dla poszczególnych biur Władz UJ, dziekanatów, szkół doktorskich oraz jednostek pozawydziałowych, zgodnie z komunikatem nr 40 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: utworzenia w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją kont użytkowników indywidualnych, w tym pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz kont jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum).

Korespondencję w systemie EZD adresowaną do Władz UJ i innych osób decyzyjnych należy przekazywać za pośrednictwem odpowiednich kont jednostek, wskazanych w komunikacie.

Poniżej lista pism i spraw procedowanych za pośrednictwem systemu EZD wraz z instrukcjami:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finanse

Przesunięcie środków w ramach budżetu lub prowizorium finansowego  aktualizacja: 24.01.2024

Zwiększenie budżetu lub prowizorium finansowego  aktualizacja: 23.01.2024

Pisma związane z obsługą finansowo–księgową realizowaną przez Kwesturę aktualizacja: 14.02.2024

Wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego aktualizacja: 29.01.2024

Wniosek o dokonanie opłaty związanej z postępowaniem windykacyjnym za usługi edukacyjne aktualizacja: 29.01.2024

Wniosek o dokonanie opłaty sądowej/skarbowej/zaliczki komorniczej aktualizacja: 29.01.2024

Wniosek o zmianę osoby prowadzącej ewidencję majątku aktualizacja: 29.01.2024

Wniosek o otwarcie pola spisowego aktualizacja: 29.01.2024

Przekazanie protokołu odbioru towaru/usługi przed otrzymaniem dokumentu zakupu aktualizacja: 16.02.2024

Przekazanie protokołu odbioru towaru/wykonania usługi po akceptacji w workflow SAP dokumentu zakupu aktualizacja: 16.02.2024

Wniosek o zwrot zabezpieczenia umowy w formie pieniężnej aktualizacja: 06.03.2024 

Wniosek o wcześniejszą zapłatę zobowiązania (faktury) aktualizacja 11.03.2024

Wniosek jednostki o podjęcie przez Kwesturę windykacji należności z tytułu usług edukacyjnych, aktualizacja: 25.08.2023

Wniosek jednostki o podjęcie przez Zespół Radców Prawnych windykacji należności z tytułu usług edukacyjnych, aktualizacja: 25.08.2023

Wprowadzenie w SAP nowego dostawcy lub zmiany danych istniejącego dostawcy aktualizacja: 27.07.2023 

Wniosek Działu Finansowego o podjęcie przez Zespół Radców Prawnych windykacji należności z tytułu usług edukacyjnych, aktualizacja: 25.08.2023

Uzupełnienie w SAP HR numeru rachunku w walutach obcych lub dopisanie numeru dokumentu tożsamości aktualizacja: 27.07.2023 

Obieg planu budżetu dla jednostek UJ, aktualizacja: 18.01.2024

Dydaktyka

Studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie

Budżet studiów niestacjonarnych oraz prowadzonych w językach obcych - dotyczy studiów już istniejących (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 09.11.2021

Zmiana programu studiów w bieżącym cyklu kształcenia (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 06.12.2023

Informacja o zmianie kierownika kierunku lub koordynatora kierunku aktualizacja: 06.12.2023

Wniosek o uruchomienie kierunku studiów (CZĘŚĆ A) aktualizacja: 16.11.2021

Wniosek o uruchomienie kierunku studiów (CZĘŚĆ B) aktualizacja: 06.12.2023

Wniosek o zniesienie studiów (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 06.12.2023

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych (wraz z budżetem studiów podyplomowych) (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 17.02.2022 

Wniosek o uruchomienie edycji studiów podyplomowych na dany rok akademicki lub zmiana planu (wraz z budżetem studiów podyplomowych)  (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 17.02.2022 

Informacja o zniesieniu studiów podyplomowych  (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 17.02.2022

Wniosek o uruchomienie / wznowienie edycji innej formy kształcenia  (nie dotyczy CMUJ) aktualizacja: 10.11.2021

Pozostałe

Obieg listy stypendialnej Fundusz Stypendialny/Własne Fundusze Stypendialne/NAWA/Szkoła Orłów aktualizacja: 05.03.2021

Obieg listy stypendialnej Erasmus+/POWER/CEEPUS aktualizacja: 08.03.2021

Pisma/ wnioski/ podania od studentów/ słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki aktualizacja: 10.11.2021 

Kosztorysy projektów studenckich i doktoranckich aktualizacja: 31.05.2022 

Zamówienia publiczne

Wniosek o udzielenie/uruchomienie postępowania o zamówienie aktualizacja: 05.04.2023

Wniosek zwrotu wadium aktualizacja: 28.01.2021 

Umowy

Instrukcja obiegu umowy rejestrowanej w Dziale Organizacji lub Dziale Administrowania Nieruchomościami aktualizacja: 13.05.2024

Instrukcja obiegu umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych aktualizacja: 07.05.2024

Sprawy osobowe

Wniosek o pracę zdalną - w wymiarze 2 dni w miesiącu oraz okazjonalną 24 dni w roku aktualizacja: 14.08.2023

Wniosek o pracę zdalną dla pracowników szczególnie uprawnionych oraz w wymiarze dłuższym niż 2 dni w miesiącu aktualizacja: 14.08.2023

Oświadczenie dot. zapoznawania się z zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim podczas wykonywania pracy zdalnej/ okazjonalnej  aktualizacja: 06.09.2023

Instrukcja obiegu korespondencji wew. w systemie EZD – w sprawie akceptacji stawek za zajęcia dydaktyczne w ramach godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych aktualizacja: 04.10.2023

Wniosek w sprawie korekty rozliczenia pensum dydaktycznego (odblokowanie formularza pensum w systemie USOS) aktualizacja: 13.11.2023

Inne

Obieg faktury w Dziale Administrowania Nieruchomościami aktualizacja: 08.03.2021

Wniosek o zgodę Prorektora ds. dydaktyki na np. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego o specyficznych parametrach aktualizacja: 18.04.2023

Wniosek o zgodę właściwego Prorektora na zlecenie usługi wydawniczej w wydawnictwie innym niż WUJ aktualizacja: 31.05.2023