Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klasy JRWA prowadzone elektronicznie w systemie EZD

Zgodnie z Instrukcją kancelaryjną UJ, wskazano symbole klasyfikacyjne akt, które stanowią wyjątki od stosowania tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

Sprawy należy prowadzić w formie elektronicznej dla poniżej wskazanych klas JRWA:

 • 270 Zasady przeprowadzania zamówień publicznych;
 • 271 Rejestr zamówień publicznych;
 • 272 Postępowanie w trybie zamówień publicznych;
 • 4000 Założenia organizacyjno - programowe kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4001 Uruchamianie i likwidacja kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4004 Programy studiów dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4090 Działalność studencka;
 • 4091 Studencki ruch naukowy;
 • 4092 Studencki organizacje kulturalne, artystyczne, sportowe;
 • 420 Założenia organizacyjno-programowe studiów podyplomowych;
 • 421 Uruchamianie i likwidacja studiów podyplomowych;
 • 430 Założenia organizacyjno-programowe kształcenia ustawicznego;
 • 065 Patronaty honorowe;
 • 150 Czas pracy;
 • 230 Ewidencja środków trwałych;
 • 3110 Finansowanie Uczelni;
 • 320 Rejestry księgowe;
 • 321 Dowody księgowe;
 • 322 Ewidencja syntetyczna i analityczna;
 • 323 Rozliczenia;
 • 360 Interwencje kwestora;
 • 362 Inne sprawy nadzoru finansowego;
 • 870 Podstawowe zasady dotyczące gromadzenia, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego Uczelni;
 • 871 Przyjmowanie dokumentacji do Archiwum Uczelni;
 • 872 Ewidencja dokumentacji w Archiwum Uczelni;
 • 8730 Rejestr udostępniania dokumentacji w Archiwum Uczelni;
 • 8731 Udostępnianie dokumentacji dla osób z zewnątrz;
 • 8732 Wewnątrzuczelniane udostępnianie dokumentacji;
 • 8733 Uszkodzenia lub zniszczenia dokumentacji;
 • 8734 Kwerendy naukowe;
 • 8735 Kwerendy urzędowe;
 • 874 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 • 875 Dary i zakupy materiałów archiwalnych;
 • 876 Opracowywanie zasobu historycznego Uczelni;
 • 877 Inwentaryzacja zasobu Archiwum Uczelni.